• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kurumsal Koçluk Nedir ?

Kurumsal Koçluk Nedir ?
Kurumsal Koçluk

Dünyada 22 farklı ülkede 24.000 Koç hem kurumlara hem bireylere koçluk hizmeti vermektedir.  Koçluk çalışması 1970’li yıllarda hem spor alanında yapılan çalışmalarda hem de şirketlerde çalışan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kendini göstermiştir. Talebin gittikçe artması,  Koçluk çalışmasının etkisinin hızlı, kalıcı,  gözle görülebilir ve ölçülebilir etkisinden dolayı gittikçe çok daha istenilen ve tercih edilen çalışmalar arasında kendisini göstermektedir. Öncelikle Koçluk çalışmasını tanımlamakta yarar görüyorum. 

Her şeyden önce Koçluk, kişilerin ve kurumların kendilerini analiz etmelerini, değişmelerini ve gelişmelerini sağlayan süreç çalışmalarıdır. Kişilerin veya kurumların bulundukları yerden istedikleri yere ulaşmalarına sağlayan çalışmalardır. Koçluk çalışmasında en önemli noktalardan biri hedefli yaşamak, hedefe ulaşma becerilerini geliştirmektir.   Kişilerin ve kurumların güçlü yönlerini fark etmelerini sağlayan, var olan verimli çalışmalarının maksimum seviye çıkmasına destek olan,  olaylara 360 derece bakma becerisi geliştiren,  takımların birlikte çalışmasına olanak sağlayan,  daha etkili iş, özel ve sosyal yaşam sürmelerine yardımcı olan, sorundan çok çözüme odaklanmasına destek olan çalışma şeklidir. Koçluk kişilerin olaylara farklı pencerelerden bakabilme,  uygulayabilme ve potansiyelini kullanabilme becerisini geliştirmektedir.   


Koçluk dünyada 1970’li yıllarda ortaya çıkmış olmakla beraber ülkemizde ise son 7-8 yıldan beri kendini göstermiştir.  Ülkemizde başlangıçta en çok uluslararası şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri tarafından tercih edilmiş olup bugüne yerli ve yabancı birçok şirketin hem eğitim planlamalarında hem de Yöneticilik ve Liderlik programlarında Koçluk çalışmaları tercih edilir duruma gelmiştir.  


Kurumsal koçluk hizmetinin ana hedefini; Kurumların ve çalışanlarının verimliliğini arttıracak şekilde değişmeleri ve gelişmeleri olarak söyleyebiliriz.  Belli adımları içeren kurumsal koçluk süreci, koçla danışanın uyum sağlaması ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması ile başlar. Kurumsal koçluk sürecinde müşterinin yaşadığı sorunlar, gelişmeye açık yönleri ve istekleri analiz edilir. Sonraki aşamada bu hedefe ulaşmak için kullanılabilecek kaynaklar tespit edilir ve karşılıklı karar verilen bir eylem planı hazırlanır. Plan devreye sokulur ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve kaydedilen ilerlemeler karşılıklı değerlendirme yapılarak belirlenen hedefe ulaşılması sağlanır. Tüm süreç müşteri ve koç arasında bir gizlilik çerçevesinde yürütülür. Çalışmaların sonucunda gelişmeler ve yaşanılan konulara ilişkin raporlama yapılarak işverenle belli konular paylaşılır. 


Neden şirketlerin Kurumsal Koçluk çalışması alması gerektiği yönünde ise şunları söyleyebiliriz. Koçluk alan ile almayan kurumlar arasında ciddi yapı, organizasyon ve iletişim farklılıkları gözlenmektedir. Koçluk alan şirketler her şeyden önce hem kendi gelişim ve değişim alanlarını görmekte hem de hangi konulara ve nasıl odaklanması gerektiği yönünde objektif, tarafsız ve çıkar ilişkisi olmayan bir kişi tarafından profesyonelce çalışma yapma imkânı bulmaktadır. Tüm bu çalışmalar neticesinde çalışmalarında, ilişkilerinde, yönetim becerilerinde, takım yönetiminde ve hedeflerinde neleri yapabildiğini, neleri yapmakta zorlandığı ve bundan sonraki süreçlerde hangi yöntem ve metotları kullanarak değişim ve gelişim kat edebileceğine dair bilgilere ulaşabilmektedir. Koçluk,  kurumlarda kişilerin öz güvenlerinin daha net olarak ortaya çıkmasına, iş motivasyonun yükselmesine, hedefleri daha net koymasına, bu koymuş olduğu hedefleri elde etme noktasında analiz ve kriterleri farklı şekilde görme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktadır. Ayrıca kurumlardaki kişiler arasındaki ilişkilerin gelişmesine, doğru dinleme – dinlenme,   konuşma ve en önemlisi de geri bildirimlerin tamamen destekleyici şekilde yapılmasına hizmet etmektedir. Ekip yönetiminde, liderlik, yöneticilik becerileri ve ilişkilerinde de ciddi anlamada değişiklik ve gelişmeler söz konusu olmaktadır. Kısaca listeleyecek olursak Kurumsal Koçluk çalışmasının şirketlere dolayısıyla şirketlerdeki çalışanlara desteği ve yararını şu şekilde ifade edebiliriz. 


 Kişilerin iş motivasyonları arttırır,


 Kurumlara bağlılıkları artar ve verimlilik yükselir,


 Hem iş hedefleri hem de bireysel hedeflerini gözden geçirmelerine ve ulaşmalarına destek olur


 Kişilerin Liderlik özelliklerini ortaya çıkarır


 Özgüvenini arttırır


 Olayları bugüne kadar gördüğü ve değerlendirdiği çerçevenin dışına çıkararak farklı gözlerden ve farklı pencerelerden bakma, görme ve değerlendirme imkânı sağlar,


 Dinleme ve dinlenme becerilerini geliştirir


 Geri bildirim noktalarında bir şirket kültürü oluşturur,


 Takım çalışması verimliliklerini artırır


 Müşteri ilişkilerinde ciddi farklılıklar ortaya koyar ve gözle görülür iyileşemeye neden olur.


 Kişilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengede olmasına yardımcı olur. 


 Hedef odaklı çalışmayı geliştirir


 Soruna değil çözüme odaklanmasını sağlar


Koçluğun Yatırım Geri Dönüşü (ROI – Yatırım Üzerinden Getirisi) üzerine göz atacak olursak elimizde yapılan çalışmalara dair bir takım araştırma sonuçları bulunmaktadır. 


Fortune 100 şirketlerine yönelik bir Manchester Consulting Group çalışmasında, koçluğun bir kuruma, program maliyetinin nerdeyse altı katı bir rol sağladığını ortaya koymuştur.


Uluslararası Personel Yönetim Derneği’nin yaptırdığı bir çalışmada, koçluğun eğitimle birleştirilerek verilmesi durumunda personel üretkenliğin % 88 arttığı belirlenmiştir. Sadece eğitimle üretkenlikteki artış %22’de kalmıştır. Bu da bize kurumlardaki toplu eğitimlerinin tek başına yetmediği ve koçluk çalışmasının etkisini göstermektedir. 


  Fortune 500’a girmiş bir telekomünikasyon şirketi üzerinde yapılan bir çalışma, idareci koçluğun %529 rol getirdiğini göstermiştir.


Metropolitan Hayat Sigortası şirketinin belirlediğine göre, yoğun bir koçluk programına katılmış satışçıların üretkenliği ortalama %35 oranında artış kaydetmiştir.


Son yıllarda dünyada birçok firma, özellikle dünya devleri, koçluk hizmeti için geniş bütçeler ayırmaktadır. Manchester Inc. tarafından yapılan bir araştırmada, koçluk programlarına yapılan yatırımın geri dönüşünün, yapılan ilk harcamanın 5,7 katı olarak gerçekleştiği saptanmış, aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu gelişmeler görülmüştür.


Yöneticilerin;


 %77’sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme


 %61’inde iş tatmininde artış


 %67’sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiştir.


Koçluk desteğinin verildiği şirketlerdeki olumlu gelişmelerden bazıları ise şöyle:


 Verimlilik artışı – %53


 Kalite artışı – %48


 Kurumsal yapının güçlenmesi – %48


 Müşteriye sunulan hizmet kalitesindeki artış – %39


 Müşteri şikâyetlerindeki azalma – %34


 Koçluk desteği alan yöneticileri bünyede tutma oranında artış – %32


 Maliyetlerde azalma %23


 Kârlılıkta artış %22


Koçluk desteği alan yöneticilerde görülen olumlu kişisel gelişmeler ise şöyle:


 Altında çalışanlarla ilişkilerde iyileşme – %77


 Üstleri ile ilişkilerde iyileşme – %71


 Ekip çalışması verimliliğinde artış – %67


 Diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme – %63


 İşten duyulan tatmindeki artış – %61


 Kurum içi çatışmalarda azalma – %52


 Kuruma sadakatte artış – %44


 Müşterilerle ilişkilerde iyileşme – %37


Bu faydaların yanı sıra koçluk hizmetinin, klasik eğitimlere göre de çeşitli avantajları vardır. En önemlisi de kişinin üzerinde kalıcı bir değişim sağlaması. Case Western Reserve Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, koçluğun etkisi 7 (yedi) sene sürmektedir. Özel bir takip sistemi kurulmazsa, seminerlerde bu etki birkaç ayla sınırlı kalabilmektedir. 


Tüm bu yapılan çalışmalar ve araştırmalar günümüzde koçluğun ne kadar önemli bir çalışma alanı olduğunu, kişilere dolayısıyla kurumlara ne kadar önemli ve kalıcı katkı sağladığını ve neden tercih edilir olduğunu çok net olarak göstermektedir.


Amaç; belirlenen kişilerin, performanslarını arttırmak, Kurumun ya da Organizasyonun hedefini tam olarak benimsemelerini sağlamaları, keyifli, verimli, üretken bir çalışma ortamı yaratmak, kişilerin yaratıcılığını ortaya çıkarmayı sağlamaktır


Bu sistem; kurum ya da organizasyon çalışanlarının, bireysel kalitelerine, kurum içi ve dişi iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmaya, motivasyona, stres yönetimine, zaman yönetimine, bireysel ya da kurumsal hedeflere ulaşmaya, is ve özel hayatta bireysel mutluluğa, kişisel gelişim ve değişime odaklanır. Bu tip koçluk; şirket bünyesinde ihtiyacı olan herkese hizmet verir. Koçluk hizmeti kullanan şirketler çalışanlarına sundukları bu gelişim fırsatıyla hem yüksek performansa uzun vadede bir yatırım yapmış olurlar hem de moral ve takım çalışması gibi konularda iyileşmeye olanak tanırlar.


Kurumsal koçluk ile geniş görüşlülük, görev ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur. Organizasyon koçluğunda kurum içi “iletişim" ve "takım ruhu" esastır. 


Aile şirketlerinin kurumsallaşmaya geçiş sürecinde, piyasa dinamikleri ile hareket edebilme kabiliyetinin ve verimliliğin artırılması, kaynak yaratmak, büyüme, kurumsal koçluğun kullanıldığı en önemli alanlardır. Bunun yani sıra daha büyük şirketlerde yönetim kademelerinin geliştirilmesi, satış, üretim, hizmet departmanlarının etkinliğinin artması konusunda koçluk uygulamaları yapılmaktadır. Yönetim kademelerinde ise liderlik ve yönetim becerileri gibi konulara odaklanılmaktadır. Kurumsal koçluk, seanslar halinde gerçekleştirilen bir programdır.


Sistemi Kimler Uyguluyor?


Bireylerin yani sıra, kurum ve organizasyonlara da hedeflerine ulaşmaları konusunda kurumsal koçluğun faydası görülerek istenilen hedeflere ulaşma, potansiyelin artması ve çalışanların takım ruhu ile takıma ve ise adapte olmaları ile mükemmel sonuçlar elde edilebilir.

Kurumsal Koçluk  eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almaniz yeterli olacaktir.


İzmir Kurumsal Koçluk  eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Kurumsal Koçluk Eğitimi için tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka Kurumsal Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Kurumsal Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Muğla Kurumsal Koçluk eğitimlerimiz için +90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Kurumsal Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Denizli Kurumsal Koçluk  eğitimlerimiz için +90(258) 213 09 99 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Kurumsal Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Antalya  Kurumsal Koçluk  eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Kurumsal Koçluk  Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Ankara Kurumsal Koçluk  eğitimlerimiz için +90(312) 419 10 21 - +90(532) 207 68 06 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara Kurumsal Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
Kurumsal Koçluk Nedir ? başlıklı 1594 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın